Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Správcem údajů je společnost North Atlantic Corporation s.r.o. se sídlem Dürerova 2173/10, Praha 10, CZ 100 00, IČ: 65409736, DIČ: CZ65409736, Společnost je zapsána u Krajského obchodního soudu v Praze oddíl C, vložka 44318

Společnost North Atlantic Corporation s.r.o. je správcem osobních údajů uživatelů podle čl. 4 bod 7) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen: "GDPR"). Správce se zavazuje zpracovávat osobní údaje v souladu s právními předpisy, zejm. GDPR.

Osobní údaje jsou zpracovávány v tomto rozsahu:

• jméno a příjmení
• adresa
• telefonní číslo
• email
• v případě podnikajících osob IČ, DIČ (dále jen osobní údaje")

 
Citlivé osobní údaje

Údaje spadající z hlediska GDPR do kategorie citlivé osobní údaje neshromažďujeme.

Účel získaných informací

• Účelem zpracování osobních údajů je plnění právních povinností správce vyplývajících z obsahu uzavřené smlouvy mezi Vámi jako kupujícím a správcem jako prodávajícím, a plnění právních povinností správce vyplývajících z obecně závazných právních předpisů.

Příjemci osobních údajů

Osobní údaje zpracovávané pro plnění povinností vyplývajících ze zvláštních právních předpisů správce může v odůvodněných případech předat orgánům činným v trestním řízení. Vámi poskytnuté osobní údaje může též správce poskytnout dále subjektům:

Realizace kupní smlouvy (doprava a platba):

• PPL CZ s.r.o., CZ25194798
• Česká pošta, s.p., CZ47114983
• DPD CZ s.r.o., IČ: 61329266

Pro účely spojené s rozesíláním obchodních sdělení:

• Facebook Ireland Limited, IE9692928F 
• Google Ireland Limited, IE6388047V 
• Česká pošta, s.p., CZ47114983
   
Právním důvodem je zde plnění povinností z uzavřené smlouvy se subjektem údajů a dále též oprávněné zájmy správce či třetí strany. Nejsou předávány osobní údaje náležící do skupiny zvláštních kategorií osobních údajů.

Doba zpracování

• Osobní údaje mohou být správcem zpracovávány po dobu nezbytnou k plnění práv a povinností vyplývajících z uzavřené smlouvy, případně po dobu nezbytně nutnou k vyřešení sporů majících svůj původ v uzavřené smlouvě.

Povinnost poskytnout osobní údaje

• Osobní údaje je nezbytné správci poskytnout za účelem plnění práv a povinností vyplývajících z obsahu uzavřené smlouvy.

Likvidace osobních údajů

• Po naplnění účelu a doby povinnosti zpracování dané lhůtou ze zákona jsou zpracovávána data mazána (likvidována) automaticky, hromadně a v pravidelných cyklech.

Osobní údaje mimo EU   
• Osobní údaje ukládáme a zpracováváme výhradně na území Evropské unie. To samé platí pro všechny zpracovatele, které využíváme.

Práva subjektů údajů
Práva, které Vám dle příslušných právních předpisů náleží v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů:

  
• Právo přístupu ke svým osobním údajům
• Právo na opravu osobních údajů
• Právo na výmaz 
• Právo na omezení zpracování svých osobních údajů
• Právo svůj souhlas kdykoliv odvolat
• Právo podat stížnost proti zpracování svých osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů www.uoou.cz.

Účastník může svá výše uvedená práva uplatnit písemně na adrese North Atlantic Corporation, s.r.o., Božanovská 2249/22A, 193 00 Praha 9, nebo elektronicky na adrese: info@tiskaobaly.cz

 Zásady ochrany osobních údajů v aktuálním znění platné od 25. května 2018