Obchodní podmínky

I. Všeobecná ustanovení

1.1. Provozovatelem internetového obchodu eshop.tiskaobaly.cz je společnost North Atlantic Corporation s.r.o. se sídlem Dürerova 2173/10, 100 00 Praha 10, IČ: 65409736, DIČ: CZ65409736, zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu C, vložka 44318. (dále jen „prodávající“)

1.2. Korespondenční adresa prodávajícího je Božanovská 2249/22a, 193 00 Praha – Horní Počernice, telefon +420 272 942 305, e-mail info@tiskaobaly.cz.

1.3. Zákazníkem se rozumí právnická osoba nebo fyzická osoba – podnikatel, která nakupuje od prodávajícího zboží výhradně za účelem jeho dalšího využití v rámci své podnikatelské činnosti. (dále jen „kupující“)

1.4. Kupní smlouva uzavřená prostřednictvím internetového obchodu eshop.tiskaobaly.cz mezi prodávajícím a kupujícím je kupní smlouvou uzavřenou mezi podnikateli a nepodléhá proto režimu smluv uzavíraných se spotřebiteli.

1.5. Kupující odesláním či učiněním závazné objednávky stvrzuje, že tyto obchodní podmínky ve znění platném v okamžiku učinění či odeslání objednávky jsou součástí kupní smlouvy uzavírané mezi ním a prodávajícím, a dále že se s nimi řádně seznámil, jsou mu jasné, srozumitelné a zavazuje se jimi řídit. Tímto okamžikem zároveň kupující stvrzuje, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů a veškeré obchodní podmínky a ustanovení.

1.6. Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1. 6. 2017. Jakékoli změny a úpravy obchodních podmínek učiněné po odeslání objednávky se pro příslušný vztah prodávajícího a kupujícího považují za neúčinné.

II. Předmět smlouvy

2.1. Uzavřením kupní smlouvy v souladu s těmito obchodními podmínkami vzniká prodávajícímu závazek odevzdat kupujícímu objednané zboží a kupujícímu závazek toto zboží převzít a zaplatit za něj kupní cenu.

2.2. Prodávající průběžně aktualizuje webové stránky internetového obchodu eshop.tiskaobaly.cz tak, aby zde uvedené zboží odpovídalo jeho faktické nabídce. Přesto, bude-li předmětem objednávky kupujícího zboží, které již v době objednávky není součástí sortimentu prodávajícího, je prodávající povinen tuto skutečnost kupujícímu oznámit a okamžikem tohoto oznámení se objednávka předmětného zboží považuje za zaniklou, nedohodnou-li se prodávající s kupujícím jinak.

2.3. Charakteristika zboží uvedeného na webových stránkách internetového obchodu eshop.tiskaobaly.cz, jeho popis, funkce, technické údaje, parametry, rozměry, váha, kapacita a ostatní zde uvedené údaje jsou průběžně aktualizovány tak, aby vždy odpovídaly skutečnosti. Přesto však nelze jejich nepřesnost zcela vyloučit a pro takový případ si prodávající vyhrazuje právo změny. Nepřesnost uvedených informací má prodávající povinnost odstranit jakmile se o nich dozví.

III. Objednávka zboží

3.1. Řádná objednávka zboží učiněná kupujícím prostřednictvím webové aplikace internetového obchodu eshop.tiskaobaly.cz se považuje za návrh k uzavření kupní smlouvy, jenž je účinný vůči prodávajícímu od okamžiku, kdy je mu tento návrh doručen.

3.2. Kupní smlouva se považuje za uzavřenou až okamžikem potvrzení objednávky kupujícímu prodávajícím a to elektronickou formou na e-mail uvedený v objednávce.

3.3. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout realizovat objednávku od kupujícího, který v minulosti neodebral či řádně nezaplatil u prodávajícího závazně objednané zboží, od kupujícího, u kterého existují důvodné pochybnosti o jeho schopnosti uhradit objednané zboží, a nebo od kupujícího, o němž má prodávající odůvodněné pochybnosti, zda objednávku učinil v rámci své podnikatelské činnosti.

IV. Místo plnění

4.1. Místem plnění závazku prodávajícího je sklad prodávajícího na adrese provozovny prodávajícího, kde prodávající předá zboží dopravci (přepravní společnosti) k dopravě kupujícímu, či kde dojde k osobnímu odběru objednaného zboží kupujícím.

4.2. Povinnost prodávajícího odevzdat kupujícímu objednané zboží je splněna okamžikem jeho předání a převzetí při osobním odběru nebo jeho předáním prvnímu dopravci.

V. Cena a platba

5.1. Kupní cena za dodávané zboží a případné náklady na jeho dopravu budou kupujícím zaplaceny takto:

a. dobírkou - hotově řidiči dopravce při předání zboží
b. platbou v hotovosti - při osobním odběru
c. dopředu bezhotovostním převodem na účet prodávajícího

5.2. Kupní cena se považuje za řádně uhrazenou teprve jejím připsáním v plné výši za samostatnou část dodávky na účet prodávajícího nebo jejím uhrazením v plné výši hotově v provozovně prodávajícího nebo pracovníkovi přepravní firmy. Kupující může zboží převzít zásadně až po úplném uhrazení jeho kupní ceny, nebude-li smluvními stranami písemně dohodnuto jinak.

5.3. Faktura vystavená prodávajícím kupujícímu na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím slouží zároveň i jako daňový doklad a dodací list.

5.4. Jsou-li ceny uvedené u jednotlivých druhů zboží na webových stránkách internetového obchodu eshop.tiskaobaly.cz označeny jako akční, pak jsou tyto platné do vyprodání zásob anebo do další aktualizace nabídky.

VI. Dodání zboží

6.1. V případě, že zboží má prodávající skladem a nezvolil-li kupující jako způsob převzetí zboží osobní odběr, zavazuje se prodávající vyexpedovat zboží a předat je dopravci bez zbytečného odkladu.

6.2. Zvolí-li kupující jako způsob doručení zboží osobní odběr, pak má-li prodávající toto zboží na skladě, zavazuje se je připravit k odběru a bez zbytečného odkladu podat kupujícímu zprávu telefonicky nebo e-mailem o termínu odběru.

6.3. V případě, že objednané zboží nemá prodávající skladem, nebo je nebude možné z jiného důvodu předat dopravci či připravit k osobnímu odběru, oznámí tuto skutečnost kupujícímu a zároveň mu sdělí předpokládaný termín expedice či umožnění osobního odběru dodávaného zboží kupujícím. V případě, že by tento předpokládaný termín dle předchozí věty měl být delší než 14 pracovních dní ode dne uzavření kupní smlouvy, vzniká kupujícímu právo odstoupit od kupní smlouvy, avšak jen bez zbytečného odkladu poté, kdy se o tomto důvodu pro odstoupení dozví.

VII. Odstoupení od kupní smlouvy

7.1. Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu eshop.tiskaobaly.cz pouze z důvodů uvedených v Občanském zákoníku nebo v těchto Obchodních podmínkách.

7.2. Odstoupí-li kupující oprávněně od kupní smlouvy, je kupující povinen vrátit zboží prodávajícímu na adresu uvedenou v článku I odst. 2 těchto Obchodních podmínek v takovém stavu v jakém je obdržel a prodávající je povinen vrátit kupujícímu již zaplacenou kupní cenu za toto zboží bez zbytečného odkladu po vrácení zboží a jeho kontrole, nejpozději však do 14 pracovních dnů po doručení zboží prodávajícímu. Tato finanční částka bude vrácena kupujícímu bankovním převodem na účet uvedený v odstoupení od smlouvy.

7.3. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v případě, že si kupující objednané zboží nepřevezme do 5 dnů od oznámeného termínu k odběru zboží nebo v případě, že kupující bezdůvodně odmítne zboží převzít.

7.4. Odstoupí-li prodávající od kupní smlouvy dle předchozího odstavce, má vůči kupujícímu právo na náhradu všech nákladů účelně vynaložených v souvislosti s dodávkou zboží (zejména nákladů na doručení zboží kupujícímu a nákladů na uskladnění zboží).

VIII. Odpovědnost za vady, záruční podmínky a vyřízení reklamace

8.1. Kupující je povinen prohlédnout zboží bez zbytečného odkladu po jeho převzetí. Má-li zboží v době jeho předání zjevnou vadu, je kupující povinen tuto vadu oznámit prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, kdy ji zjistí nebo mohl zjistit, nejpozději však do 2 pracovních dnů od převzetí zboží. Pokud je kupujícímu doručeno jiné zboží než si objednal, je kupující oprávněn odmítnout jeho převzetí a neprodleně odstoupit od kupní smlouvy.

8.2. Za neoprávněnou bude považována reklamace v případě, že k vadě či poškození zboží došlo při jeho přepravě od prodávajícího ke kupujícímu. V tom případě nese odpovědnost za poškození zboží dopravce. Při převzetí zásilky je kupující, případně příjemce zásilky povinen zkontrolovat, zda je obal neporušený a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky vnějšího poškození. Pokud kupující nebo příjemce zásilky zjistí zjevné vady (např. poškozený obal), je oprávněn ve svém vlastním zájmu zásilku odmítnout převzít a sepsat s dopravcem zápis o škodě. Podpisem přepravního listu kupující potvrzuje, že zásilka byla doručena řádně a neporušena. Pokud kupující či příjemce zásilky zjistí po převzetí zboží vadu vyplývající z poškození při přepravě, je povinen oznámit tuto skutečnost bez odkladu písemně prodávajícímu a především dopravci, nejpozději však do 2 kalendářních dnů ode dne, kdy byla zásilka doručena a vyžádat si současně sepsání zápisu o škodě. Do doby sepsání zápisu o škodě nesmí kupující se zásilkou jakkoli manipulovat a je povinen zachovat i obal zásilky, ve které mu byla zásilka doručena.

8.3. Reklamaci vad zboží je kupující povinen učinit písemně a zaslat na korespondenční adresu prodávajícího uvedenou v článku I odst. 2 těchto Obchodních podmínek. V písemné reklamaci vad je kupující povinen vady označit a nebo popsat jakým způsobem se projevují, a dále pak navrhnout způsob vyřízení reklamace.

8.4. Současně s reklamací vad je třeba, aby kupující doručil prodávajícímu reklamované zboží osobně nebo obchodním balíkem na adresu uvedenou v článku I odst. 2 těchto Obchodních podmínek spolu s dokladem o koupi zboží. Prodávající není povinen převzít zboží, které by mu bylo zasláno na dobírku. Reklamované zboží je kupující povinen zabalit či jinak opatřit pro přepravu tak, aby nemohlo dojít k jeho následnému poškození nebo jinému znehodnocení.

8.5. Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o doručení reklamace. Následně vydá prodávající kupujícímu i písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace případně odůvodnění zamítnutí reklamace.

8.6. Za neoprávněnou bude považována reklamace v případě, že k vadě došlo používáním zboží jiným způsobem než je uvedeno v návodu, běžným opotřebením nebo poškozením, nesprávnou manipulací, nesprávným skladováním, neodborným zásahem kupujícího či třetí osoby nebo v důsledku živelních pohrom.

8.7. Není-li stanoveno či dohodnuto jinak, řídí se práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího z odpovědnosti za vady zboží příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

IX. Ochrana osobních údajů

9.1. Prodávající tímto prohlašuje, že není registrovaným správcem osobních údajů. Osobní údaje o kupujícím budou shromažďovány a zpracovávány prodávajícím prostřednictvím zabezpečené elektronické databáze tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití, a to výhradně za účelem splnění předmětu smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím

9.2. Osobní údaje kupujícího se prodávající zavazuje chránit. Tyto údaje nebudou prodávajícím poskytnuty žádné třetí osobě s výjimkou těch případů, kdy je poskytnutí údajů (např. adresa a telefon) nezbytnou podmínkou úspěšného doručení zboží kupujícímu.

9.3. Kupující má právo kdykoli písemně požádat prodávajícího, aby jeho osobní údaje vhodným způsobem vymazal ze své evidence nebo provedl požadovanou změnu ve struktuře osobních údajů kupujícího.

X. Autorská práva a odpovědnost

10.1. Prodávající neodpovídá kupujícímu ani třetí osobě za jakékoli škody, ušlý zisk, vynaložené náklady, přerušení činnosti či další škody vzniklé v souvislosti s použitím informací uvedených na webových stránkách internetového obchodu eshop.tiskaobaly.cz. Informace o zboží uvedené na webových stránkách internetového obchodu eshop.tiskaobaly.cz nelze považovat za prohlášení o vhodnosti tohoto zboží pro některý konkrétní účel.

10.2. Veškeré materiály publikované na webových stránkách internetového obchodu eshop.tiskaobaly.cz, jsou chráněny autorským zákonem. Tyto webové stránky a jejich jednotlivé části (zejména popisy a vyobrazení prodávaného zboží, rozdělení kategorií zboží) nesmí být zkopírovány elektronickou nebo mechanickou cestou a zpřístupněny veřejnosti či jinak užity bez předchozího písemného svolení prodávajícího jako držitele autorských práv.